Информатор о раду Прекршајног суда у Кикинди представља годишњу публикацију, која садржи релевантне податке о надлежностима, организационој структури и функционисању Прекршајног суда у Кикинди, као и податке од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Информатор о раду Прекршајног суда у Кикинди се бесплатно може добити у писаном облику у седишту Суда, ул. С. Милетића број 1, канцеларија број 103 и преузимањем у електронском облику са званичне интернет презентације Прекршајног суда у Кикинди – www.ki.pk.sud.rs 

Информатор прекршајног суда у Кикинди

Годишњи распоред послова. Председник суда пошто прибави мишљење судија, писмено утврђује распоред судија и запослених, за рад по Одељењима и у седишту Суда, за наредну годину и саопштава га на седници свих судија до 1. децембра. На годишњи распоред судија може изјавити приговор у року од три (3) дана од дана саопштавања на седници свих судија, о приговору одлучује Председник непосредно Вишег суда у року од осам (8) дана од дана подношења приговора.

Годишњи распоред послова за 2018. годину

Програм решавања старих предмета Прекршајног суда у Кикинди:

Програм решавања старих предмета за 2018. годину

Потврдa о извршеној регистрацији Прекршајног суда у Кикинди:

Потврда о извршеној регистрацији